Αναζήτηση στο blog με την λέξη: ������������������

1267 - Illegal mix of collations (greek_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'

select count(*) as total from articles_pages ap, articles_pages_description apd where ap.articles_pages_status = '1' and ap.articles_pages_id = apd.articles_pages_id and apd.language_id = '1' and ap.article_tags like '%������������������%'

[TEP STOP]